มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

/
ข่าววิจัย

ข่าววิจัย

อาจารย์ทับทิม เป็งมล รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะทำงานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นำเสนอผลการดำเนินงานขับเคลื่อนพัฒนาท้องถิ่นมิติเชิงพื้นที่ “เมืองแปงโมเดล” วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2...
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น บริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดทำห้องปลอดฝุ่น เครื่องฟอกอากาศแบบ DIY และนวัตกรรมการจัดการหมอกควันไฟป่าในระยะเผชิญเหตุให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองแปง อำเภ...
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สนับสนุนให้ผู้บริหารและบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติการ งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตรวิทยากรผู้ช่วย รุ่นที่ 1/2567 ในระหว่างวันที่ 23 -26 มกราคม 2567 ณ อาคารปฏิ...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ จัดโครงการฝึกอบรม “การสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจใน...
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมแถลงข่าวโครงการพัฒนาโกโก้จังหวัดแม่ฮ่องสอนสู่เมืองแห่งช็อกโกแลต (Mae Hong S...
วันที่ 23 มิ.ย. 2566 เวลา 09.30 น. สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน และภาคีเครือข่าย จัดโครงการฝ...
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2566 อาจารย์บุปผา คำนวน อาจารย์ทับทิม เป็งมล รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมนำเสนอผลงา...
วันที่ 3 มิถุนายน 2566 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับ AiroTEC CMRU นำทีมโดย อาจารย์ ดร.รัชพล สัมพุทธานนท์ อาจารย์ ดร.ชยานนท์ สวัสดีนฤนาท อาจารย์ ดร.ดวงเดือน เทพนวล และอาจารย์วรวิทย์ ศุภวิม...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ส่งเสริมและพัฒนาโกโก้จังหวัดแม่ฮ่องสอน มุ่งสู่เมืองช็อกโกแลต (Mae Hong Son Chocolate City) ขอบคุณรายการข่าวดี๊ดีกับพี่คำรณ ช่อง 5 ออกอากาศวันศุกร์ที่ 2...
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ออกบริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้ กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ถ้ำน้ำล...

ข่าวล่าสุด

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน เพื่อร่วมมือทางวิชาการด้านการพยาบาล และด้านการจัดการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์  .

หมวดหมู่ข่าว