มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

/
หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่เปิดสอน

ค้นหาหลักสูตร

สาขาวิชาหลักสูตรระดับไฟล์แนบ
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)ปริญญาตรีดูรายละเอียด
สาขาวิชาการประถมศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)ปริญญาตรีดูรายละเอียด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงเเรมหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)ปริญญาตรีดูรายละเอียด
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)ปริญญาตรีดูรายละเอียด
สาขาวิชาการจัดการการค้าชายแดนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)ปริญญาตรีดูรายละเอียด
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)ปริญญาตรีดูรายละเอียด
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.)ปริญญาตรีดูรายละเอียด
สาขาวิชาการบริหารการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)ปริญญาโทดูรายละเอียด