มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

/
ผู้บริหารวิทยาเขต

ผู้บริหารวิทยาเขต

ผู้บริหารวิทยาเขต

ดร.ถนัด บุญชัย
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
tel. 062 965 3644
ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.นครินทร์ พริบไหว
คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
tel. 095 145 0287
นางสาวทิพย์ยุภา อุดมใหม่
ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
tel. 096 324 3285
อาจารย์พุทธชาติ ยมกิจ
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
tel. 081 951 4958
อาจารย์ทับทิม เป็งมล
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
tel. 082 551 5946
อาจารย์บุปผา คำนวน
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
tel.
อาจารย์ ดร.ณัฏฐพร จักรวิเชียร
ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้ชีววิถีเพื่อชีวิตพอเพียงอย่างยั่งยืน
tel.
อาจารย์ศุภกร ประทุมถิ่น
รองคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
tel. 088 978 3665
อาจารย์ ดร.ศิวาพร มหาทำนุโชค
รองคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
tel. 080 059 3061
อาจารย์ปรภัทร คงศรี
รองคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
tel. 090 165 8455
นายศราวุฒิ สมวะถา
ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป
tel. 065 472 1706
นายเอกลักษณ์ ทองปัน
ผู้อำนวยการกองบริการกลาง
tel. 065 536 6463
นายธวัชชัย สืบเมือง
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
tel. 099 269 4951
นายเกียรติศักดิ์ ผดุงกิจ
หัวหน้างานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ
tel. 083 761 9309
นางสาวศิวาพร เขียวบุตร
หัวหน้าธุรการ
tel. 062 910 9138
นายภูดิท อักษรดิษฐ์
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
tel. 091 758 9141