มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

/
ข่าววิชาการ

ข่าววิชาการ

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ตามรูปแบบการผลิตและพัฒนาครู (𝗖𝗠𝗥𝗨 𝗠𝗼𝗱𝗲𝗹) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 𝟮𝟱𝟲𝟳  ตรวจสอบรายชื่อ  https://bit.ly/4cIiYF0  ...
#รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 Quota และ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต CMRU Model ครั้งที่ 2 ระบบรับสมัครนักศึกษาคลิก ��👉 https://bit.ly/42GRElX คู่มือการสมัครเข้าศึกษา คลิก https:/...
ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง  คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ —————————————————   เพื่อให้การสรรหาคณบดีคณะพย...
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญอาจารย์ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังเสวนาวิชาการออนไลน์ เรื่อง “ถ่ายทอดประสบการณ์ การนำเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศ และวิธีการจัดทำผลงานเพื่อให้ได้รับการคัดเล...
ประชาสัมพันธ์ จากกองบริหารงานทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ถึงอัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ประจำปีการศึกษา 2566 โดยสามามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่...
ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 28 เมษายน 2566 สามารถติดต่อรับใบผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิที่สำนักทะเบียนได้ตั้งแต่ วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับใบ...
 #กำหนดการรับสมัครนักศึกษา #ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 #TCASCMRU66  รอบที่ 1 Portfolio ระหว่าง 21 พฤศจิกายน – 16 ธันวาคม 2565 (รับเฉพาะ 17 จังหวัดภาคเหนือ)  รอบที่ 2 Quota ระหว่าง 20 กุมภาพันธ์ – 10 เ...
มาจ้า สมัครเรียน #วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน รอบนี้ดีสุด สะดวกสุดแล้ว รอบต่อไปอาจจะเต็ม! เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ TCAS 66 – รอบที่ 1 Portfolio ——————– เปิดร...
#ระบบยืนยันสิทธิ์สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ รอบ Pre-TCAS ปีการศึกษา 2566 ระบบยืนยันสิทธิ์ คลิก http://bit.ly/3TKlznd ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบของมหาวิ...

ข่าวล่าสุด

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน เพื่อร่วมมือทางวิชาการด้านการพยาบาล และด้านการจัดการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์  .

หมวดหมู่ข่าว