มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

/
เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารดาวน์โหลด

รายการดาวน์โหลด
ใบลาพักผ่อนDownload
ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัวDownload
แบบมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่แทนDownload
ใบยืมพัสดุ กองบริหารทั่วไป สํานักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอนDownload
แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการDownload
แบบขออนุญาตเข้าที่พัก / บ้านพักรับรองDownload
แนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินทุนสำหรับนักศึกษา "ทุนการศึกษาครอบครัววังวิวัฒน์" Download
แบบขออนุมัติน้ำดื่มเสน่ห์จันทร์Download
แบบขอจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์Download