มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

/
ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

           เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ถือเป็นวันสำคัญที่ถูกบันทึกและจารึกไว้ให้เป็นวันประวัติศาสตร์อีกวันหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เนื่องจากในวันดังกล่าว สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้เดินทางมาประชุม ณ ห้องประชุมอานนท์เที่ยงตรง อาคารฝึกหัดครู ในที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นการประชุมครั้งที่ 19/2561 และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้ง “สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน” เป็นหน่วยงานที่มีฐานะในระดับเดียวกับ “สำนักงานอธิการบดี” โดยมีผลตามกฎหมายตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
โดยนัยยะดังกล่าวทำให้เป็นการปรับสถานภาพการบริหารและจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยกขึ้นเป็น “วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน” นั่นเอง ซึ่งโดยหลักการแล้วสถาบันอุดมศึกษาที่จะจัดตั้งวิทยาเขตได้ ต้องมีหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ จำนวน 2 หน่วยงานขึ้นไป ตั้งอยู่ในพื้นที่นั้น ในกรณีนี้เป็นไปตามเงื่อนไขแล้ว คือ มีการจัดตั้ง “วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน” ตั้งแตวันที่ 9 มีนาคม 2548 และก่อนหน้านั้นไม่กี่วัน สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในการประชุม ครั้งที่ 18/2561 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติอนุมัติให้ออกประกาศและข้อบังคับเพื่อจัดตั้ง “สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่งมีการลงนามในประกาศและข้อบังคับดังกล่าวในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 เพื่อทำให้มีผลตามกฎหมายตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 พร้อมกันนั่นเอง
นอกจากนั้นแล้วในวันเดียวกัน สภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีมติอนุมัติให้ออกประกาศเพื่อจัดตั้ง “โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน” เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากอง อยู่ในสังกัดของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน  เพื่อเปิดสอนระดับชั้นเตรียมอนุบาล และ ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง อนุบาล 3 รวม 4 ห้องเรียน
ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นมา จึงทำให้มี “มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน” ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 109 ไร่ 6 ตารางวา ในผืนแผ่นดินเมืองสามหมอก จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีหน่วยงานในสังกัด จำนวน 3 หน่วยงาน คือ 

     1. สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
     2. วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
     3. สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
             การยกระดับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขึ้นเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน” ดังกล่าว เป็นไปตามความต้องการของประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอนตั้งแต่แรกเริ่มเมื่อปี พ.ศ. 2543 ที่ช่วยกันจัดหาและมอบที่ดินที่เคยเป็นบ่อทิ้งขยะของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนและชาวบ้านใช้ประโยชน์อยู่ในขณะนั้น แต่พร้อมใจกันยกที่ดินแปลงนี้ให้มหาวิทยาลัยใช้จัดตั้งวิทยาเขต เพื่อให้ลูกหลานเยาวชนคนแม่ฮ่องสอนได้มีโอกาสเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษามากขึ้น นับระยะเวลาได้ถึง 18 ปี ปณิธานของการจัดตั้งวิทยาเขตจึงทำได้สำเร็จ ครับ
สำหรับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จากข้อมูลที่ค้นคว้าได้พบว่า ในปีการศึกษา 2522 สมัยท่านอธิการ บุญจันทร์ วงศ์รักมิตร (ขณะนั้น คือ วิทยาลัยครูเชียงใหม่) ได้ร่วมมือกับสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมทั้งหน่วยงานผู้ใช้ครู เปิดรับครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมใน "โครงการฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา (อคป.)" เป็นรุ่นแรก เพื่อปรับคุณภาพและคุณวุฒิของครูให้สูงขึ้น ให้ได้คุณวุฒิระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) โดยใช้หลักสูตร 2 ปี และต่อมาในปีการศึกษา 2524 จึงได้เปิดรับรุ่นที่ 2 หลังจากที่ผู้เรียนรุ่นที่ 1 สำเร็จการศึกษาแล้ว นอกจากนั้น ในปีการศึกษา 2527 ได้รับนักเรียน ม.ศ.3 เข้าเรียนในระดับประกาศนียบัตร (ป.กศ.) และ รับนักเรียน ม.ศ.5 เข้าเรียนในระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ป.กศ.สูง)
ดังนั้น จึงนับได้ว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้จัดการศึกษาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2522 (หรืออาจจะนานกว่านี้ก็ได้) และเมื่อนับถึงปีปัจจุบัน (พ.ศ. 2566) จึงเป็นระยะเวลานานถึง 44 ปี ทีเดียว
             ในปัจจุบัน ณ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน แห่งนี้ สภามหาวิทยาลัยได้มีมติอนุมัติให้ออกข้อบังคับเพื่อจัดตั้ง “คณะพยาบาลศาสตร์” มีผลตามกฎหมายตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เพื่อเปิดรับนักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มีเป้าหมายรับนักศึกษาเข้าเรียนรุ่นแรก ในปีการศึกษา 2567 ทั้งนี้ เป็นการร่วมเฉลิมฉลอง 100 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ และ 150 ปี เมืองแม่ฮ่องสอน จึงมีการเปิดสอนหลักสูตรใหม่ ทั้งระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และ ระดับปริญญาเอก