มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

/
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ปรัชญา

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ปรัชญา

ปรัชญา

(Philosophy)

การศึกษาเป็นหัวใจของการพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์

(Vision)

เป็นมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาและสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นบนพื้นฐานศาสตร์พระราชา

พันธกิจ

(Mission)

  1. ผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติ
  2. วิจัยและบริการวิชาการเพื่อสร้าง สืบสาน ต่อยอดองค์ความรู้สู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
  3. ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น สืบสานและน้อมนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
  4. พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

เอกลักษณ์

สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

อัตลักษณ์

บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน

ค่านิยมองค์กร

C = Community สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล
M = Moral สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม
R = Royal น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม
U = Unity ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันและท้องถิ่นเป็นหนึ่งเดียว
M = Multi-skill พัฒนาทักษะการทำงานที่หลากหลาย
H = Healthiness สร้างเสริมสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดี
S = Sustainable สืบสาน ต่อยอด พัฒนาท้องถิ่นในทุกมิติให้ยั่งยืน
C = Creativity  ด้วยความคิดเชิงสร้างสรรค์ บูรณาการการทำงานแบบองค์รวม

เป้าประสงค์

1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะสูง ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติ
2. เพื่อสร้างสรรค์งานวิจัย นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ที่มีคุณภาพ สู่การบริการวิชาการและการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นบนพื้นฐานศาสตร์พระราชา
3. เพื่อทะนุบำรุง สืบสาน สร้างความสำนึก ความภาคภูมิใจในศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น
4. เพื่อทำให้ระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์