มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

/
กองบริหารงานทั่วไป

กองบริหารงานทั่วไป

กองบริหารงานทั่วไป

นายศราวุฒิ สมวะถา
ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป
อีเมล :
นายธวัชชัย สืบเมือง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล :
นางสาวศิริพร เขียวบุตร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล :
นางสาวณัฐภรณ์ ขันไชย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล :
นางสาวเสาวณีย์ วิมุกตายน
นักวิชาการเงินและบัญชี
อีเมล :
นางสาวธิดารัตน์ แก้วเจริญ
บรรณารักษ์
อีเมล :
นายสุรอาจ เพิ่มเกียรติกุล
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
อีเมล :
นายเศคาริยาห์ ฤทธิ์นรกานต์
นักประชาสัมพันธ์
อีเมล : prmhs@cmru.ac.th
นายขวัญชัย ไชยวุฒิ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อีเมล : kwanchai_cha@cmru.ac.th
นางศรีนวล พิทักษ์
ผู้ปฏิบัติงานบริการ
อีเมล :
นางทัศนีย์ ตะธรรมา
ผู้ปฏิบัติงานบริการ
อีเมล :
นายธวัชชัย สุทธินิล
พนักงานขับรถ
อีเมล :
นายอุดร ทาแดง
พนักงานขับรถ
อีเมล :