มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

/
คณะกรรมการบริหารวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน​

คณะกรรมการบริหารวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน​

คณะกรรมการบริหารวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

  1. ดร.ถนัด บุญชัย
    รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน(ประธานกรรมการ)