มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

/
/
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงแบบรูปรายการอาคารที่พักอาศัยสำหรับบุคลากร วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบจ้างปรับปรุงแบบรูปรายการอาคารที่พักอาศัยสำหรับบุคลากร

เพื่อนำไปก่อสร้าง ณ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างออกแบบจ้างปรับปรุงแบบรูปรายการอาคารที่พักอาศัยสำหรับบุคลากร เพื่อนำไปก่อสร้าง ณ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
จ้างปรับปรุงแบบรูปรายการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยสำหรับบุคลากร จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พรวิเศษ วิศว์ จำกัด (ส่งออก, ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) ในราคาทั้งสิ้น ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖

                                                          (รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี  มณีโกศล)
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Facebook
Twitter
Email

ข่าวล่าสุด

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน เพื่อร่วมมือทางวิชาการด้านการพยาบาล และด้านการจัดการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์  .

หมวดหมู่ข่าว