มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

/
/
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 4/2567
📌เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 4/2567 โดยมี อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ พริบไหว คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน อาจารย์ ดร.ถาวร ล่อกา คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์พุทธชาติ ยมกิจ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นางสาวทิพย์ยุภา อุดมใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน และคณะกรรมการบริหารวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมอานนท์เที่ยงตรง อาคารฝึกหัดครู ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
ทั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณารายละเอียดฐานกิจกรรมปีการศึกษา 2567 และความก้าวหน้าการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ชีววิถีเพื่อชีวิตพอเพียงอย่างยั่งยืน และโครงการพัฒนาบุคคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน และการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานสังกัดวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน รวมถึงพิจารณาให้ทุกหน่วยงานเสนอชื่อบุคคล ชุมชน และหน่วยงานสนับสนุนเป็นเลิศด้านการพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้โครงการ 100 ปี 100 คน /ชุมชน/หน่วยงาน ที่มีผลการดำเนินการเป็นเลิศ (Best practice) ในการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกในการรับรางวัลระดับ บุคคล ชุมชน และหน่วยงาน ในวาระเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดตราสัญลักษณ์ของหน่วยงาน และสีประจำหน่วยงาน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จำนวน 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และใช้สำหรับในการสื่อสารองค์กรต่อไป.
💻 ประมวลภาพเพิ่มเติม
📝 ข่าว : นายเศคาริยาห์ ฤทธิ์นรกานต์ นักประชาสัมพันธ์
กองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
.
Wisdom for Growth
ปัญญาเพื่อความเจริญงอกงาม
.
Facebook
Twitter
Email

ข่าวล่าสุด

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จัดประชุมสรุปโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน และการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานในสังกัดวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารงานอุดมศึกษาในโลกยุคพลิกผันและการบริหารตามแนววิถีพุทธ ตามโครงการพัฒนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ การจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน และการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

หมวดหมู่ข่าว