มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

/
/
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เชิญชวนอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น”
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เชิญชวนอบรมเชิงปฏิบัติการ 💛🖤
.
📝หลักสูตร “การสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น”
ระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2567
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมทุ่งกองมู ชั้น 1 อาคารฝึกหัดครู
ลงทะเบียน 👉 https://shorturl.asia/ZV0a4
.
📝 หลักสูตร “การสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ”
ระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2567
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมทุ่งกองมู ชั้น 1 อาคารฝึกหัดครู
ลงทะเบียน 👉 https://shorturl.asia/XzB7I
.
นำทีมวิทยากรโดย
อาจารย์ ดร.พสุ ปราโมกข์ชน ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อาจารย์ศิริลักษณ์ จันทรมานนท์ ที่ปรึษาศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
.
สอบถามเพิ่มเติม
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ที่อยู่ : 236 ม.3 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
E-mail : ildr.cmru@cmru.ac.th , ildr.cmru@gmail.com
Tel. : 061 265 1144 , 0981419797
.
Wisdom for Growth
ปัญญาเพื่อความเจริญงอกงาม
.
Facebook
Twitter
Email

ข่าวล่าสุด

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารงานอุดมศึกษาในโลกยุคพลิกผันและการบริหารตามแนววิถีพุทธ ภายใต้โครงการพัฒนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จัดประชุมสรุปโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน และการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานในสังกัดวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารงานอุดมศึกษาในโลกยุคพลิกผันและการบริหารตามแนววิถีพุทธ ตามโครงการพัฒนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หมวดหมู่ข่าว