มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

/
/
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ ขนาด ๑๐๐๐ ที่นั่ง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

         ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ ขนาด ๑๐๐๐ ที่นั่ง

โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

————————————–

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง จ้างออกแบบก่อสร้างอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ ขนาด ๑๐๐๐ ที่นั่ง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป และเอกสารจ้างออกแบบโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป เลขที่ ๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นั้น

จ้างออกแบบก่อสร้างอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ ขนาด ๑๐๐๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท แอคซิส กรุ๊ป จำกัด (ให้บริการ) ในราคาทั้งสิ้น ๒,๒๗๕,๐๐๐ บาท (สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

                                                ประกาศ  ณ วันที่  ๕ มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๖

                                                                  (รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี  มณีโกศล)

                                                      รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 ประกาศผลผู้ชนะออกแบบหอประชุม วมส.pdf 

Facebook
Twitter
Email

ข่าวล่าสุด

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน เพื่อร่วมมือทางวิชาการด้านการพยาบาล และด้านการจัดการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์  .

หมวดหมู่ข่าว