มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

/
/
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารงานอุดมศึกษาในโลกยุคพลิกผันและการบริหารตามแนววิถีพุทธ ภายใต้โครงการพัฒนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารงานอุดมศึกษาในโลกยุคพลิกผันและการบริหารตามแนววิถีพุทธ ภายใต้โครงการพัฒนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 💛🖤
.
📌เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ พริบไหว คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน อาจารย์ ดร.ถาวร ล่อกา คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์พุทธชาติ ยมกิจ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นางสาวทิพย์ยุภา อุดมใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน คณะผู้บริหาร ประธานหลักสูตรฯ หัวหน้างาน และบุคลากร เข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ และศึกษาดูงานการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยนครพนม ระหว่างวันที่ 4 – 6 มิถุนายน 2567 ณ ห้องนาคราช ชั้น 1 อาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม (เขตพื้นที่ศรีโคตรบูรณ์) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ให้การต้อนรับ
.
สำหรับกิจกรรมโครงการฯ วันที่ 4 มิถุนายน 2567 ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษในหัวข้อ แนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงการอุดมศึกษาไทยในโลกยุคพลิกผัน และ นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ และวันที่ 5-6 มิถุนายน 2567 เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยนครพนม ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม วิทยาลัยการบิน การศึกษา และวิจัยนานาชาติ และการบริหารจัดการ สนามกีฬา NPU Sport Complex
.
ทั้งนี้การจัดฝึกอบรมฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและพัฒนาผู้บริหารให้มีวิสัยทัศน์ มีทักษะและภาวะความเป็นผู้นำ ที่จะนำพามหาวิทยาลัยไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ และสามารถถ่ายทอดความเป็นผู้นำไปสู่บุคลากรรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาผู้บริหารให้มีความรู้ ความเข้าใจในบริบทการบริหารงานอุดมศึกษาในระดับประเทศระดับโลก และทิศทางการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และเพื่อให้ผู้บริหารทุกระดับได้พัฒนาทักษะการสื่อสารระดับองค์กร และการทำงานเป็นทีม ซึ่งจะส่งผลต่อความสัมพันธ์อันดีจนเกิดเครือข่ายในการทำงานร่วมกัน ก่อให้เกิดข้อเสนอโครงการในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ต่อไป
.
💻 ประมวลภาพเพิ่มเติม
📝 ข่าว : นายเศคาริยาห์ ฤทธิ์นรกานต์ นักประชาสัมพันธ์
กองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
.
Wisdom for Growth
ปัญญาเพื่อความเจริญงอกงาม
.
Facebook
Twitter
Email

ข่าวล่าสุด

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารงานอุดมศึกษาในโลกยุคพลิกผันและการบริหารตามแนววิถีพุทธ ภายใต้โครงการพัฒนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จัดประชุมสรุปโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน และการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานในสังกัดวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารงานอุดมศึกษาในโลกยุคพลิกผันและการบริหารตามแนววิถีพุทธ ตามโครงการพัฒนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หมวดหมู่ข่าว