มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

/
/
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ การจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน และการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ พริบไหว คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ การจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน และการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในโครงการผลิตครูรัก(ษ์) ท้องถิ่นภายใต้ CMRU Model พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมทุ่งกองมู ชั้น 1 อาคารฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน โดยมี รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี บรรยายให้ความรู้เรื่อง CMRU Model และ บทบาท หน้าที่ ครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษา
.
สำหรับการบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ และนำเสอนแนวทางในการพัฒนาตนเองให้มีความเป็นครูมืออาชีพที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านศาสตร์วิชาชีพครูและศาสตร์สาขาวิชาเอก และเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกบันทึกข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล การออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ และทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลง
.
ทั้งนี้การฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา เป็นส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่ง เป็นกระบวนการภาคปฏิบัติที่จะช่วยเสริมสร้างนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ให้เป็นผู้ที่มีความรัก ศรัทธาต่อวิชาชีพครู และความสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามคุรุสภาได้กำหนดให้นักศึกษา ต้องผ่านการฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา นอกจากนักศึกษาจะเรียนภาคทฤษฎีในมหาวิทยาลัยแล้ว และต้องฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ซึ่งการมีส่วนร่วมทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการในชั้นเรียนและสถานศึกษา การมีส่วนร่วมในชุมชนที่เป็นที่ตั้งสถานศึกษา
.
💻 ประมวลภาพเพิ่มเติม
📝 ข่าว : นายเศคาริยาห์ ฤทธิ์นรกานต์ นักประชาสัมพันธ์
กองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
.
Wisdom for Growth
ปัญญาเพื่อความเจริญงอกงาม
.
Facebook
Twitter
Email

ข่าวล่าสุด

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารงานอุดมศึกษาในโลกยุคพลิกผันและการบริหารตามแนววิถีพุทธ ภายใต้โครงการพัฒนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จัดประชุมสรุปโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน และการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานในสังกัดวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารงานอุดมศึกษาในโลกยุคพลิกผันและการบริหารตามแนววิถีพุทธ ตามโครงการพัฒนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หมวดหมู่ข่าว