มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

/
/
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารงานอุดมศึกษาในโลกยุคพลิกผันและการบริหารตามแนววิถีพุทธ ตามโครงการพัฒนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
📌เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารงานอุดมศึกษาในโลกยุคพลิกผันและการบริหารตามแนววิถีพุทธ ตามโครงการพัฒนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ พริบไหว คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน อาจารย์ ดร.ถาวร ล่อกา คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์พุทธชาติ ยมกิจ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นางสาวทิพย์ยุภา อุดมใหม่ ผู้อำนวยการสำนักวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน คณะผู้บริหาร ประธานหลักสูตรฯ หัวหน้างาน และบุคลากร เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ ณ ห้องประชุมอานนท์เที่ยงตรง ชั้น 1 อาคารฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.เบญจวรรณ สุจริต ประธานกรรมการอำนวยการ บริษัท ซิลพิน เอเชีย จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง ศิลปะการพูดและการนำเสนอในที่สาธารณะ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์
.
สำหรับขอบเขตหลักสูตรและการดำเนินการ แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มวิชา 120 ชั่วโมง ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 กลุ่มวิชาบริบทความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคพลิกผันต่อการบริหารอุดมศึกษา กลุ่มที่ 2 กลุ่มวิชายุทธศาสตร์การบริหารสถานศึกษา กลุ่มที่ 3 กลุ่มวิชาภาวะผู้นำและการบริหารตามแนววิถีพุทธ กลุ่มที่ 4 ศึกษาดูงานและเสริมสร้างประสบการณ์ และกลุ่มที่ 5 การศึกษาด้วยตนเองและการประชุมเชิงปฏิบัติการ
.
ทั้งนี้การจัดฝึกอบรมฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและพัฒนาผู้บริหารให้มีวิสัยทัศน์ มีทักษะและภาวะความเป็นผู้นำ ที่จะนำพามหาวิทยาลัยไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ และสามารถถ่ายทอดความเป็นผู้นำไปสู่บุคลากรรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาผู้บริหารให้มีความรู้ ความเข้าใจในบริบทการบริหารงานอุดมศึกษาในระดับประเทศระดับโลก และทิศทางการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และเพื่อให้ผู้บริหารทุกระดับได้พัฒนาทักษะการสื่อสารระดับองค์กร และการทำงานเป็นทีม ซึ่งจะส่งผลต่อความสัมพันธ์อันดีจนเกิดเครือข่ายในการทำงานร่วมกัน ก่อให้เกิดข้อเสนอโครงการในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป
.
💻 ประมวลภาพเพิ่มเติม
📝 ข่าว : นายเศคาริยาห์ ฤทธิ์นรกานต์ นักประชาสัมพันธ์
กองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
.
Wisdom for Growth
ปัญญาเพื่อความเจริญงอกงาม
.
Facebook
Twitter
Email

ข่าวล่าสุด

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารงานอุดมศึกษาในโลกยุคพลิกผันและการบริหารตามแนววิถีพุทธ ภายใต้โครงการพัฒนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จัดประชุมสรุปโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน และการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานในสังกัดวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารงานอุดมศึกษาในโลกยุคพลิกผันและการบริหารตามแนววิถีพุทธ ตามโครงการพัฒนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หมวดหมู่ข่าว