มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

/
/
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน และประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานในสังกัดวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
📌 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน และประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานในสังกัดวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน โดยมี ผศ.ดร.นครินทร์ พริบไหว คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน อาจารย์ ดร.ถาวร ล่อกา คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ พุทธชาติ ยมกิจ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นางสาวทิพย์ยุภา อุดมใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน และบุคลากร ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทุ่งกองมู ชั้น 1 อาคารฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและหน่วยงานในสังกัดวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ทั้ง 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
.
กิจกรรมตลอดโครงการ ประกอบด้วย บรรยายพิเศษ เรื่อง ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน การพัฒนา Growth Mindset ของผู้บริหารและบุคลากรสู่การเข้าใจคน เข้าใจงาน เข้าใจสถานการณ์ของอุดมศึกษาไทย และ กลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยกับการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ : แนวทาง และเทคนิคที่ทำให้ประสบความสำเร็จ โดย นายพีรพัฒน์ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา การอบรมและบรรยาย เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดย อาจารย์ศุภกร ประทุมถิ่น รองคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน และการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวาพร มหาทำนุโชค รองคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน การจัดการความรู้ (Knowledge Management , KM) : แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ในบริบทที่ต้องคำนึงถึงความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ การศึกษาดูงานการบริหารงานของบริษัทในเครือฉวีวรรณกรุ๊ป ณ จังหวัดชลบุรี รวมถึงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน และแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ เทคนิคการเสริมสร้างทัศนคติการสื่อสารเชิงบวกและการพัฒนาการประสานงานในการทำงานร่วมกัน โดย นายคนึง กาบกันทะ ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ นางนภัสวันต์ รัตตประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน และนายสามารถ วงค์สุวรรณ์
.
💻 ประมวลภาพเพิ่มเติม
📝 ข่าว : นายเศคาริยาห์ ฤทธิ์นรกานต์ นักประชาสัมพันธ์
กองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
.
Wisdom for Growth
ปัญญาเพื่อความเจริญงอกงาม
.
Facebook
Twitter
Email

ข่าวล่าสุด

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จัดประชุมสรุปโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน และการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานในสังกัดวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารงานอุดมศึกษาในโลกยุคพลิกผันและการบริหารตามแนววิถีพุทธ ตามโครงการพัฒนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ การจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน และการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

หมวดหมู่ข่าว