มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

/
/
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา .
📌 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ พริบไหว คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ กรรมการบริหารหลักสูตรฯ อาจารย์ ดร.คมศิลป์ ประสงค์สุข กรรมการบริหารหลักสูตรฯ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวิชญ์ ปิยนนทศิลป์ กรรมการและเลขานุการบริหารหลักสูตรฯ ทั้งนี้มีนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหารการศึกษา จำนวน 28 คน ร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมทุ่งกองมู ชั้น 1 อาคารฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
.
สำหรับการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฯ ดังกล่าว เพื่อให้นักศึกษาได้มีมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารการศึกษา และทิศทางใหม่ในการขับเคลื่อนด้านการศึกษาทุกระดับ รวมถึงเกิดความรู้ เพิ่มทักษะ สร้างเสริมประสบการณ์และพัฒนาวิชาชีพตามสภาพความเป็นจริงในสถานประกอบการและเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ พร้อมเรียนรู้สภาพปัญหา และวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติงานอย่างมีเหตุผล ทั้งนี้ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จะดำเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน และองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่ วันที่ 18 เมษายน 2567 ถึง 1 พฤษภาคม 2567 นอกจากนี้นักศึกษาฯ ได้จัดกิจกรรมสระเกล้าดำหัวคณาจารย์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 เพื่อสืบสานประเพณีและเพื่อความเป็นสิริมงคล
.
💻 ประมวลภาพเพิ่มเติม
📝 ข่าว : นายเศคาริยาห์ ฤทธิ์นรกานต์ นักประชาสัมพันธ์
กองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
.
Wisdom for Growth
ปัญญาเพื่อความเจริญงอกงาม
.
Facebook
Twitter
Email

ข่าวล่าสุด

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จัดประชุมสรุปโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน และการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานในสังกัดวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารงานอุดมศึกษาในโลกยุคพลิกผันและการบริหารตามแนววิถีพุทธ ตามโครงการพัฒนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ การจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน และการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

หมวดหมู่ข่าว