มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

/
/
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ร่วมจัดการสอบคัดเลือกนักเรียนและเยาวชนในโครงการเพชรล้านนา ประจำปี 2566
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ร่วมจัดการสอบคัดเลือกนักเรียนและเยาวชนในโครงการเพชรล้านนา ประจำปี 2566 โดยมี อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เป็นประธานกรรมการ ระดับศูนย์ประสานการสอบและสนามสอบ พร้อมด้วย อาจารย์ พุทธชาติ ยมกิจ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นางสาวทิพย์ยุภา อุดมใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน และคณะกรรมการ เป็นผู้คุมสอบคัดเลือกนักเรียนและเยาวชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในโครงการเพชรล้านนา ประจำปี 2566 ณ อาคารฝึกหัดครู ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
.
ทั้งนี้ด้วย พระภาวนารัตนญาณ วิ. (ครูบาอริยชาติ อริยจิตโต) ได้มีดำริกำหนดโครงการเพชรล้านนา ประจำปี 2567 โดยมีวัตถุประสงค์ในการคัดเลือกนักเรียนในจังหวัดภาคเหนือ 8 จังหวัด ที่เป็นคนดี และคนเก่ง มีความรู้ความสามารถในแต่ละวิชาของแต่ละระดับชั้นให้ได้รับทุนการศึกษา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการเรียนและได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างให้นักเรียนคนอื่น ๆ ให้ยึดถือปฏิบัติตามต่อไป
.
💻 ประมวลภาพเพิ่มเติม
📝 ข่าว : นายเศคาริยาห์ ฤทธิ์นรกานต์ นักประชาสัมพันธ์
กองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
.
Wisdom for Growth
ปัญญาเพื่อความเจริญงอกงาม
.
Facebook
Twitter
Email

ข่าวล่าสุด

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน เพื่อร่วมมือทางวิชาการด้านการพยาบาล และด้านการจัดการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์  .

หมวดหมู่ข่าว