มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

/
/
ช่องทางการติดตามข่าวสารต่าง ๆในหน่วยงานของกองพัฒนานักศึกษา
📣 ช่องทางการติดตามข่าวสารต่าง ๆในหน่วยงานของกองพัฒนานักศึกษา
📍กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
📍กยศ. CMRU
📍หน่วยนักศึกษาวิชาทหาร กองพัฒนานักศึกษา มร.ชม.
📍งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา CMRU
📍ระบบบันทึกกิจกรรม CMRU
📍บริการจัดหางานและแนะแนวอาชีพ CMRU
📍งานประกันอุบัติเหตุ กองพัฒนานักศึกษา CMRU
📍งานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
📍ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
📌 Scan Qr Code ได้เลย
Facebook
Twitter
Email

ข่าวล่าสุด

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จัดประชุมสรุปโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน และการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานในสังกัดวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารงานอุดมศึกษาในโลกยุคพลิกผันและการบริหารตามแนววิถีพุทธ ตามโครงการพัฒนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ การจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน และการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

หมวดหมู่ข่าว