มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

/
ศูนย์เรียนรู้ชีววิถีเพื่อชีวิตพอเพียงอย่างยั่งยืน

ศูนย์เรียนรู้ชีววิถีเพื่อชีวิตพอเพียงอย่างยั่งยืน วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

MHSC Learning Center

   วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้ามาศึกษา ณ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ประจำปีการศึกษา 2566 และให้นักศึกษาของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรมฐานเรียนรู้ของศูนย์ชีววิถีเพื่อชีวิตพอเพียงอย่างยั่งยืน เพื่อเสริมทักษะทางด้านวิชาการและวิชาชีพให้กับนักศึกษาของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมของฐานกิจกรรมศูนย์ชีววิถีเพื่อชีวิตพอเพียงอย่างยั่งยืน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยมีฐานกิจกรรมจำนวน 6 ฐาน ดังนี้ 

ฐานวิศวกรสังคมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

 • วิทยากร
  1.นายอนุสรณ์ คำภีร์
  2.อาจารย์พุทธชาติ ยมกิจ
  3.อาจารย์ทับทิม เป็งมล
  4.อาจารย์บุปผา คำนวน

ฐานงานหัตถศึกษา

 • วิทยากร
  1.อาจารย์ ดร.ณัฏฐพรจักรวิเชียร
  2.นางศรีนวล พิทักษ์
  3.น.ส.ศษิธร ไพรพนาคีรีเลิศ

ฐานการเรียนรู้พืชสมุนไพรและการแปรรูป

 • วิทยากร
  1. นางภัทราวดี ทองปัน
  2. นางสาวกุลนิดา กาวิโล
  3. นายภูดิท อักษรดิษฐ์
  4. นางสาวรุ่งนภา วงค์แสนใจ
 
 
 

ฐานส่งเสริมทักษะอาชีพเสริม

 • วิทยากร
  1.นายเอกลักษณ์ ทองปัน
  2.นายอุดร ทาแดง
  3.นายศราวุฒิ สมวะถา
  4.นางสาวศิริพร เขียวบุตร
  5.นางสาวเสาวณีย์ วิมุกตายน
  6.นางทัศนีย์ ตะธรรมา

ฐานงานช่างพื้นฐาน

 • วิทยากร
  1.นายเอกลักษณ์ ทองปัน
  2.นายเกียรติศักดิ์ ผดุงกิจ
  3.นายสมชาย สุริยะ
  4.นายเกียรติคุณ บูรณะธนสาร
  5.นายอุดร ทาแดง
  6.นายธวัชชัย สุทธินิล
 
 

ฐานเลี้ยงสัตว์

 • วิทยากร
  1.นายเกียรติศักดิ์ ผดุงกิจ
  2.นายสุรเดช เพียรดี
  3.นายอนุชิต นัดาศรี
  4.นายประการสิทธิ์ เลอะมู
  5.นายสมชาย สุริยะ
  6.นายเกียรติคุณ บูรณะธนสาร
  7.นายเอกชัย พัฒนาผาเจริญ

       วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จึงประกาศวัน เวลา การรับสมัครนักศึกษาของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เพื่อให้นักศึกษาได้สมัครเข้าฐานกิจกรรมของศูนย์ชีววิถีเพื่อชีวิตพอเพียงอย่างยั่งยืน ดังนี้
1. นักศึกษา รหัส 66 ประกาศรายชื่อและฐานกิจกรรม ตามบัญชีแนบท้าย
2. นักศึกษา รหัส 63 – 65 ทุกสาขาวิชา วันพุธ ที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 – 15.00 น. รับสมัครเข้าฐานกิจกรรม ณ ลานหน้าห้องประชุมทุ่งกองมู
3. เริ่มเข้าฐานกิจกรรมในวันพุธ ที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น.