มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

/
กองบริการกลาง

กองบริการกลาง

กองบริการกลาง

นายเอกลักษณ์ ทองปัน
ผู้อำนวยการกองบริการกลาง
อีเมล :
นายเกียรติศักดิ์ ผดุงกิจ
วิศวกร
อีเมล :
นายสุรเดช เพียรดี
ผู้ปฏิบัติงานเกษตร
อีเมล :
นายอนุชิต นัดดาศรี
ผู้ปฏิบัติงานเกษตร
อีเมล :
นายประการสิทธิ์ เลอะมู
ผู้ปฏิบัติงานเกษตร
อีเมล :
นายสมชาย สุริยะ
ผู้ปฏิบัติงานช่าง
อีเมล :
นายเกียรติคุณ บูรณะธนสาร
ผู้ปฏิบัติงานช่าง
อีเมล :
นายเอกชัย พัฒนาผาเจริญ
ผู้ปฏิบัติงานเกษตร
อีเมล : @cmru.ac.th